Kierujemy się pięcioma zasadami

Uczciwa informacja

W serwisie Kredytowny.pl przedstawiamy biura kredytowe, które świadczą usługi finansowe dla Klientów. Naszym celem jest umożliwienie pokazania oferty biura kredytowego - usług i produktów, z których może skorzystać każdy Klient.

Bez manipulacji

Opisy usług i produktów pochodzą wprost od osób prowadzących dane biuro kredytowe. Nie edytujemy treści, bowiem celem jest przedstawienie informacji w taki sposób, w jaki identyfikuje się z nią buro kredytowe prowadzące swój profil w Kredytowny.pl 

Autentyczność

Profile biur kredytowych są sprawdzane przez administratorów serwisu Kredytowny.pl, żeby dostarczać wyłącznie informacje zgodne z rzeczywistością. Nie ingerujemy w treść opisów, jedynie dbamy o prawdziwość danych zawartych w profilu.

Indywidualizacja

Serwis Kredytowny.pl został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb Klientow w sferze finansowej. Mając do dyspozycji możliwość skorzystania z usług sprawdzonych biur kredytowych w Polsce, Klienci otrzymują wsparcie i indywidualnie dopasowane rozwiązanie.

Ekologia

Nie prowadzimy agresywnej polityki reklamowej biur kredytowych zarejestrowanych w serwisie Kredytowny.pl. Przedstawiamy i dajemy swobodę w zapoznaniu się z ofertą i wyborze najbardziej odpowiadającego biura kredytowego. 

Regulamin serwisu Kredytowny.pl

I. Regulamin – część ogólna

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postanowienia końcowe

 

II. Załączniki do regulaminu

 1. Polityka prywatności
 2. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie Kredytowny.pl
 3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie Kredytowny.pl
 4. Faktury w wersji elektronicznej
 5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 6. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń
 7. Zasady usługi Pakietów Promowań
 1. 5

  Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Kredytowny.pl wymaga:

  a) wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Kredytowny.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), a następnie

  b) dokonania aktywacji Ogłoszenia, co odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na podstawie wystawionej i przesłanej na adres e-mail Użytkownika faktury.

  2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.
  3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
  4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
  5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
  7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
  8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
  9. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 6 do Regulaminu.
  10. Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: 
  kontakt@lendero.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Lendero Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Zwrot nadpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrto nadpłaty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.

 2. 6

  Zasady odpowiedzialności
  1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Kredytowny.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Stron do realizacji transakcji.
  5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
  6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  a) powszechnie uznane za obraźliwe,
  b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  d) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  e) wprowadzające w błąd.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Lendero Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z siedzibą w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656824, NIP 6342884258, REGON: 366274662 (zwana dalej "Operatorem").
  2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
  3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.kredytowny.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu Kredytowny.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie Kredytowny.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

 2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOYWANIE DANYCH
  1. Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
  2. Operator w ramach Serwisu Kredytowny.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Stronom przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
  3. Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu Kredytowny.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
  4. Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
  5. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
  6. Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

 3. ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
  1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
  2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  3. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

 4. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
  1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Zawsze najciekawsze informacje, nowo dodane biura z Twojej okolicy, informacje o zmianach przepisów oraz wiele więcej! Nie rozsyłamy spamu.

Ostatnie opinie w Kredytowny.pl

LIKING Doradztwo Finansowe Anna Dobrzyńska

Pani Ania bardzo rzetelna osoba, mnóstwo informacji. Profesjonalistka w swoim fachu. Wspaniały kontakt i doradztwo, rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Naprawdę polecam.

5,0 ocena
Magdalena Kawała

LIKING Doradztwo Finansowe Anna Dobrzyńska

Kompetentna i solidny doradca finansowy. Otrzymałam pomoc w swojej trudnej sytuacji. Byłam przekonana, że żaden bank nie udzieli mi kredytu, jednak wszystko zmieniło się dzięki Pani Anny Dobrzyńskiej, który poprowadził mnie i wskazał co powinnam zrobić aby zwiększyć swoją zdolność kredytową. Jestem niezmiernie zadowolona ze współpracy.

5,0 ocena
Lucyna Kot

LIKING Doradztwo Finansowe Anna Dobrzyńska

Chciałam podziękować Pani Ani. Nasza sytuacja nie była łatwa, ale się udało. Pani Ania pomogła nam uzyskać kredyt na zakup naszej wymarzonej auta. Polecam usługi Pani Ani wszystkim niezdecydowanym i szukającym naprawdę rzetelnego doradcy finansowego. Pozdrawiam

5,0 ocena
Halinka Okoniewska