Kierujemy się pięcioma zasadami

Uczciwa informacja

W serwisie Kredytowny.pl przedstawiamy biura kredytowe, które świadczą usługi finansowe dla Klientów. Naszym celem jest umożliwienie pokazania oferty biura kredytowego - usług i produktów, z których może skorzystać każdy Klient.

Bez manipulacji

Opisy usług i produktów pochodzą wprost od osób prowadzących dane biuro kredytowe. Nie edytujemy treści, bowiem celem jest przedstawienie informacji w taki sposób, w jaki identyfikuje się z nią buro kredytowe prowadzące swój profil w Kredytowny.pl 

Autentyczność

Profile biur kredytowych są sprawdzane przez administratorów serwisu Kredytowny.pl, żeby dostarczać wyłącznie informacje zgodne z rzeczywistością. Nie ingerujemy w treść opisów, jedynie dbamy o prawdziwość danych zawartych w profilu.

Indywidualizacja

Serwis Kredytowny.pl został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb Klientow w sferze finansowej. Mając do dyspozycji możliwość skorzystania z usług sprawdzonych biur kredytowych w Polsce, Klienci otrzymują wsparcie i indywidualnie dopasowane rozwiązanie.

Ekologia

Nie prowadzimy agresywnej polityki reklamowej biur kredytowych zarejestrowanych w serwisie Kredytowny.pl. Przedstawiamy i dajemy swobodę w zapoznaniu się z ofertą i wyborze najbardziej odpowiadającego biura kredytowego. 

Regulamin serwisu Kredytowny.pl

I. Regulamin – część ogólna

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postanowienia końcowe

 

II. Załączniki do regulaminu

 1. Polityka prywatności
 2. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie Kredytowny.pl
 3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie Kredytowny.pl
 4. Faktury w wersji elektronicznej
 5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 6. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń
 7. Zasady usługi Pakietów Promowań
 1. 5

  Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Kredytowny.pl wymaga:

  a) wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Kredytowny.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), a następnie

  b) dokonania aktywacji Ogłoszenia, co odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na podstawie wystawionej i przesłanej na adres e-mail Użytkownika faktury.

  2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.
  3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
  4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
  5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
  7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
  8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
  9. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 6 do Regulaminu.
  10. Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: 
  kontakt@lendero.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Lendero Sp. z o.o., ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. Zwrot nadpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrto nadpłaty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.

 2. 6

  Zasady odpowiedzialności
  1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Kredytowny.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Stron do realizacji transakcji.
  5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
  6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  a) powszechnie uznane za obraźliwe,
  b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  d) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  e) wprowadzające w błąd.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu na stronie  www.kredytowny.pl akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin Serwisu.

***

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Spółka Lendero Sp. z o.o. jako właściciel serwisu www.kredytowny.pl (dalej: „Serwis”) w trosce o prywatność Użytkowników tego Serwisu przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Administratorem podanych danych osobowych jest Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-087), przy ul. Sokolskiej 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z siedzibą w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656824, NIP 6342884258, REGON 366274662, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 1. Informacje w formularzach.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
  1. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Lendero Sp. z o.o. W przypadku wyrażenia przez danego Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Lendero Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  2. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz inne dane, niezbędne do nawiązania kontaktu przez poszczególne instytucje finansowe, są wykorzystywane wyłącznie przez Lendero Sp. z o.o. do rejestracji użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcą finansowym, doradcą banku, pośrednikiem ubezpieczeniowym lub doradcą innych firm z którymi Lendero Sp. z o.o. ma podpisaną umowę współpracy oraz do wysyłki artykułów, informacji lub innych publikacji na które użytkownik wyrazi zgodę i nie są kopiowane, przetwarzane i wykorzystywane do żadnych innych celów. Rejestracja użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcami poszczególnych firm i instytucji oraz otrzymywaniem materiałów o których mowa powyżej odbywa się na formularzach kontaktowych poszczególnych instytucji i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
  3. Lendero Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
  4. Lendero Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: iod@lendero.pl.
  5. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

      9.Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - POLITYKA COOKIES

Serwis używa na niektórych podstronach strony www.kredytowny.pl tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

***

 1. Lendero Sp. z o.o. jako właściciel i administrator Serwisu przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny jakiekolwiek informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administrator
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lendero Sp. z o.o. z siedzibą w Katowice, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, e-mail: biuro@lendero.pl, (dalej ”Lendero”).
 2. Lendero  – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Lendero sprawuje Administrator danych – Lendero Sp. z o.o., ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, e-mail: iod@lendero.pl.
 4. Możesz kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
   
 1. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez Lendero w celach: Marketingu produktów i usług Lendero - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Lendero.

 

 1. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Lendero przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach).

 

 1. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
 1. W zależności od łączących Cię z Lendero relacji, Lendero może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 3. dane identyfikacyjne (np. PESEL, adres IP),
 4. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 5. dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
 6. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

 

 1. Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
  Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Lendero, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Lendero pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Lendero odbiorcom poza strukturą Lendero. Zawsze w takiej sytuacji Lendero dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Lendero, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Lendero powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Lendero,
 2. banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Lendero i Ciebie (np. firmy pożyczkowe, z którymi Lendero zawarła umowy o pośrednictwo finansowe),
 3. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 4. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 5. podmioty, z którymi Lendero jest powiązana kapitałowo lub osobowo, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Realizacja praw
 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Lendero usług w ramach serwisu www.kredytowny.pl. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Lendero usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.
 5. Informacje dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na www.kredytowny.pl/rodo

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Zawsze najciekawsze informacje, nowo dodane biura z Twojej okolicy, informacje o zmianach przepisów oraz wiele więcej! Nie rozsyłamy spamu.

Opinie klientów

Centrum Usług Dla Biznesu Krzysztof Rzetelski

Człowiek z wiedzą jakich brakuje w branży finansowej. Po 3 nie udanych próbach w różnych biurach, tr...
zobacz więcej

5,0 ocena
Aleksander Rychter

Centrum Usług Dla Biznesu Krzysztof Rzetelski

Polecam, kompetentny doradca. Wszystko dokładnie tłumaczy, mówi o wszystkich zagrożeniach i kruczkac...
zobacz więcej

5,0 ocena
Jakub Walczak

Centrum Usług Dla Biznesu Krzysztof Rzetelski

Pan Krzysztof pomagał Nam uzyskać kredyt hipoteczny. Dostaliśmy dokładne informację o ofertach bankó...
zobacz więcej

5,0 ocena
Dorota Wiśniewska